Doprava zdarma od 199 EUR

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre objednávky s doručovaním v rámci Slovenskej republiky.


Predávajúci
Miroslav Ďurina – TEAM BIKE
Borovce 388
922 09 Borovce
IČO: 43 515 851
DIČ: SK 1076722361

Prevádzka
Predajňa TEAM BIKE
Bratislavská 2791/114
921 01 Piešťany
IČO: 43 515 851
DIČ: SK 1076722361
email: miroslavdurina@gmail.com
tel.: 0908 616 326

Orgán dohľadu
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Trnavsky kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 033/5512 689
033/5512 690
fax č.: 033/5512 656

Objednávka tovaru
Záväzným potvrdením objednávky vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu. Objednávka sa považuje za záväzne potvrdenú ak bola potvrdená telefonicky, alebo e-mailom po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Potvrdenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväzné. Predávajúci po obdržaní elektronickej objednávky preverí dostupnosť a termín dodania objednaného tovaru a následne zašle potvrdenie objednávky alebo jej časti ktoré je záväzné pre obe strany.


Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci môže objednávku stornovať bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po záväznom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho iba ak ešte objednaný tovar nebol odovzdaný na prepravu. Ak kupujúci stornuje objednávku po jej odovzdaní na prepravu, je povinný nahradiť predávajúcemu vzniknutú škodu. Predávajúci môže uplatniť právo na náhradu škody hlavne v prípadoch ak tovar bolo nutné na špeciálne želanie kupujúceho zaobstarať alebo ak už došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov na zaobstaranie tovaru. Poplatok za storno objednávky môže byť až do výšky 50% z celkovej ceny tovaru. Ak kupujúci zaplatil za tovar vopred, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu zníženú o storno poplatok bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 14 pracovných dní od doručenia storna objednávky.


Storno objednávky zo strany predávajúceho
Objednávka alebo jej časť môže byť stornovaná zo strany predávajúceho v nasledovných prípadoch:
Predávajúci nemohol objednávku záväzne potvrdiť (chybne vyplnený formulár, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
Tovar už nie je dostupný alebo sa už nevyrába, prípadne sa výrazne zmenili vlastnosti alebo cena tovaru. V tomto prípade predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup. Ak kupujúci za tovar už zaplatil celú sumu, alebo jej časť, bude mu táto čiastka vrátená späť na jeho účet do 14 pracovných dní ak nebude dohodnuté inak.


Odstúpenie od zmluvy kupujúcim
V zmysle ustanovenia §7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.


Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
Miroslav Ďurina –TEAM BIKE
Bratislavská 2791/114
921 01 Piešťany


Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).


Spotrebiteľ môže použiť nasledovný formulár na odstúpenie od zmluvy:
Formulár na odstúpenie od zmluvy
Predávajúci: Miroslav Ďurina –TEAM BIKE, Bratislavská 2791/114, 921 01 Piešťany, info@teambike.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:
Dátum objednania:
Meno a priezvisko spotrebiteľa:
Adresa spotrebiteľa:
Dátum:

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.


Dostupnosť tovaru
Tovar ponúkaný v tomto internetovom obchode je s časti na sklade. Ak je pri tovare kolónka skladom znamená, že je tovar u nás na predajni alebo na sklade u dodávateľa. Položky objednávky, ktoré niesú momentálne na sklade predávajúci preverí aktuálnu dostupnosť u svojho dodávateľa a v objednávke potvrdí kupujúcemu jeho dostupnosť e-mailom alebo telefonicky. Tovar bude zaslaný po záväznom potvrdení objednávky v termíne určenom v dodacích podmienkach. Ak by sa dodacia lehota neúmerne predĺžila, predávajúci bude včas informovať kupujúceho o termíne odoslania objednávky e-mailom alebo telefonicky.


Dodacie podmienky
Dodávky objednaného tovaru budú realizované podľa dostupnosti tovaru a podľa prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom čase, obyčajne v lehote 2-10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Pokiaľ nepríde zákazníkovi mail do 24 hodín od objednania tovaru o odoslaní zásielky aj s číslom zásielky znamená to že nejaká položka z objednávky nieje skladom na predajni a bola doobjednaná u dodávateľa. V priebehu 3 pracovných dní je tovar naskladnený a odoslaný zákazníkovi. Zákazník je informovaný mailom o odoslaní zásielky aj s číslom zásielky. Dodacia lehota môže byť v niektorých prípadoch dlhša po dohovore s kupujúcim. Miesto a spôsob odberu je stanovené v objednávke kupujúceho. Tovar sa považuje za dodaný ak bol doručený na uvedené miesto. Montáž, alebo inštalácia tovaru nie je súčasťou dodávky. Bicykle treba dať dodatočne doladiť do odborného servisu. Dopravu na adresu určenia zabezpečuje predávajúci podľa pokynov kupujúceho v objednávke.
Zásielka by mala obsahovať dodací list, návod na používanie prípadne záručný list. Ak tovar nemá vlastný záručný list, ako záručný list slúži daňový doklad – faktúra alebo doklad z registračnej pokladne. Daňový doklad je doručovaný buď priamo v zásielke, alebo samostatne na poštovú adresu uvedenú kupujúcim.
Tovar môže byť dodaný v rámci Slovenskej republiky rôznymi spôsobmi a s rôznymi nákladmi za prepravu podľa výberu kupujúceho z predávajúcim ponúkaných služieb. Konkrétny spôsob dodania si zvolí kupujúci v objednávke.


Osobný odber – tovar si vyzdvihnete a zaplatíte na našej predajni
Doprava Slovenskou poštou
Tovar vám bude doručený do 1-3 pracovných dní od odoslania tovaru na adresu uvedenú v objednávke. Tovar môžete zaplatiť dobierkou pri prevzatí tovaru, alebo vopred bezhotovostným prevodom na náš účet. Pri bezhotovostnej platbe bude tovar odoslaný najneskôr do 3 pracovných dní po pripísaní finančných prostriedkov na náš účet.
Zásielky nad 30 kg nie je možné dodať týmto spôsobom dopravy. Bicykle Slovenskou poštou nezasielame.
Poštový expres kuriér
Tovar Vám bude doručený do 24 hodín od odoslania tovaru na adresu uvedenú v objednávke. Tovar môžete zaplatiť dobierkou pri prevzatí tovaru, alebo vopred bezhotovostným prevodom na náš účet. Pri bezhotovostnej platbe bude tovar odoslaný najneskôr do 3 pracovných dní po pripísaní finančných prostriedkov na náš účet.
Reklamácia prípadného poškodenia počas prepravy:
Zákazník musí prekontrolovať obal zásielky a prevziať ju len ak nie je poškodená. Ak je zásielka poškodená alebo neúplná je nutné spísať s osobou ktorá zásielku doručila protokol o škode alebo zásielku neprebrať. Pokiaľ je to možné prekontrolujte na mieste aj tovar v obale. Ak je tovar mechanicky poškodený v neporušenom obale je potrebné túto skutočnosť nahlásiť ihneď po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie takéhoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.


Spôsob platby
Ceny uvádzané v internetovom zásielkovom obchode sú zmluvné, konečné a sú uvádzané s DPH.
Pri tovare s akciovou cenou táto platí do vypredania zásob.
Dobierka
Tovar je zaslaný poštou alebo kuriérom na zadanú adresu a za tovar platíte pri prevzatí zásielky Slovenskej pošte alebo kuriérovi ktorý zásielku doručil.
Bezhotovostná platba
Objednávku môžete zaplatiť na základe vystavenej faktúry v EUR bankovým prevodom na náš účet v PRIMA BANKE 5233544001/5600. Ako variabilný symbol je nutné uviesť číslo objednávky. Po pripísaní platby na náš účet Vám zašleme objednaný tovar.
Stav objednávky
O stave vybavovania objednávky je zákazník informovaný mailom poprípade telefonicky.


Zodpovednosť za vady a záruka
Ihneď po prevzatí tovaru je kupujúci povinný prezrieť obal tovaru a tovar. Ak zistí poškodenie obalu tovaru alebo tovaru samotného, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Prepravovaný tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá zľava alebo dodaný nový výrobok.
Ak je tovar mechanicky poškodený a táto skutočnosť nebola zistená pri prevzatí zásielky, je nutné reklamáciu uplatniť okamžite po odhalení poškodenia alebo ihneď po prvom použití výrobku. Reklamácie mechanického poškodenia neskôr už nie je možné uznať. Kupujúci je povinný riadne si prečítať návod na použitie a záručné podmienky ešte pred prvým použitím výrobku alebo pred jeho prvou inštaláciou a je povinný sa pokynmi v nich riadiť.
Záruka na výrobky sa poskytuje v dĺžke 24 mesiacov od dátumu doručenia.
Záruka sa vzťahuje na vady materiálu a na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku alebo jeho časti spôsobené jeho používaním. Kratšiu životnosť výrobku nie je možné považovať za vadu a nie je možné ju reklamovať.
Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tomto rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia. Na základe rozhodnutia bude kupujúcemu tovar opravený alebo vymenený za rovnaký kus alebo vrátená zaplatená suma. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.
Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (agresívne, prašné, vlhké, silné magnetické pole a pod.) a neodborným zásahom do výrobku.
Ak je na vykonanie opravy určená iná osoba (autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu a postúpiť ju autorizovanému servisu. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní (na základe vyjadrenia autorizovaného servisu). Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.
V prípade mimozáručnej opravy sa kupujúci musí informovať v predstihu o cene opravy. Reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru predávajúcim, nie dátumom odoslania zásielky.


Postup pri vybavovaní reklamácie
Pri uplatnení reklamácie dodržujte vždy tento postup:
Pošlite e-mail (alebo list) kde uvediete typ výrobku, výrobné číslo, číslo dokladu o kúpe a podrobný popis závady.
Do 2 dní (pracovné dni) bude predávajúci kontaktovať kupujúceho a dohodnú si ďalší postup.
Kupujúci pošle reklamovaný tovar alebo vadnú časť na adresu predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o kúpe. Náklady na dopravu reklamácie znáša kupujúci
Po prijatí reklamovaného tovaru je kupujúcemu vydaný doklad o prijatí reklamácie (v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Reklamačný záznam je následne vo forme listu alebo e-mailu zaslaný kupujúcemu. Reklamačný záznam obsahuje informáciu o riešení reklamácie a o ďalšom postupe.
Spätnú prepravu tovaru v prípade oprávnenej reklamácie zabezpečí predávajúci na vlastné náklady.


Ochrana osobných údajov
Informačný systém eshopu www.teambike.sk je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov v SR.
Prevádzkovateľ eshopu www.teambike.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri vytváraní objednávky nakladá v zmysle „Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov“.
Medzi spracúvané osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté zákazníkom pri vytváraní objednávky, ktorými sú meno, priezvisko, email, adresa, telefónne číslo. Zákazník vytvorením objednávky na eshope súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze internetového obchodu. Eshop zhromažďuje údaje za účelom evidencie zákazníkov, odoslania objednaných zásielok a fakturácie.
Osobné údaje nie sú sprístupnené žiadnym tretím stranám ani iným osobám s výnimkou prepravcov zabezpečujúcich doručenie zásielok, ktorými sú Slovenská pošta a.s., prípadne iný externý prepravca.
Ak sa zákazník domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na prevádzkovateľa eshopu prípadne využiť niektorú z možností uvedených v zákone.


Informačný systém eshopu www.teambike.sk je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov v SR pod registračným číslom


Záverečné ustanovenia
Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny v plnej výške, vrátane dopravy, manipulačného poplatku a DPH.
Firma Miroslav Ďurina – TEAM BIKE ako prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky. V prípade že kupujúci nesúhlasí so znením podmienok, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne.
V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na tel.č.: 00421-908616326 poprípade mailom: info@teambike.sk kde Vám radi poradíme.